czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Inauguracja działalności Akademii Zarządzania w Sporcie

16 kwietnia 2018, godz. 12:12  

A A A

W dniu 12.04.br w Warszawie zainaugurowano działalności Akademii Zarządzania w Sporcie (szczegóły dostępne na stronie internetowej MSiT)  podczas której minister Witold Bańka zaprezentował opracowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki „Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych”.  Kodeks dobrego zarządzania dla PZS to tzw. narzędzie poza legislacyjne. Oznacza to, że nie stanowi on dla adresatów – czyli związków – źródła prawa, jak ustawa czy rozporządzenie. Jest to raczej rodzaj podręcznika, katalogu zaleceń i dobrych praktyk, który może być użyteczny dla zarządów chcących reformować swoją organizację. Nie oznacza to jednak, że wytyczne zawarte Kodeksie nie będą wiążące dla PZS. Każdy związek, który będzie chciał sięgnąć po środki z dotacji Ministra Sportu i Turystyki, będzie się musiał stosować do wytycznych Kodeksu.

Kodeks zawiera ponad 180 konkretnych wytycznych, odnoszących się do różnych obszarów tematycznych. Część z nich ma charakter miękkich zaleceń. Wdrożenie innych wymagane będzie tylko od niektórych związków, posiadających większy potencjał organizacyjny lub spełniających określone warunki. Pozostałe będą miały charakter bezwzględnie wiążący dla wszystkich PZS, chcących korzystać z dofinansowania realizowanych przez siebie zadań. Nie wszystkie wytyczne są jednak dla związków nowe. Część z nich wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Wytyczne realizują pewne zasady ogólne Kodeksu, które jednocześnie definiują, jaki powinien być wzorcowy polski związek sportowy. Do zasad tych należą: Efektywność, Profesjonalizm, Planowanie, Uczciwość, Otwartość oraz Odpowiedzialność. Wytyczne Kodeksu, dla zwiększenia jego przejrzystości, pogrupowano w 12 obszarach tematycznych:

 • Organizacja i kompetencje organów,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Przejrzystość działania,
 • Zarządzanie finansami,
 • Nadzór i kontrola wewnętrzna,
 • Odpowiedzialność za rozwój sportu,
 • Uczciwość w sporcie,
 • Kadry dla sportu,
 • Współpraca w środowisku sportowym,
 • Postępowania dyscyplinarne,
 • Polityka oparta na faktach,
 • Zawodnik i trener w polityce związku.

Przykładowe wytyczne Kodeksu dotyczą obowiązku tworzenia strategii rozwoju sportu, prowadzenia różnych ewidencji, w tym rejestru zawodników, przygotowania w sposób profesjonalny sprawozdań z działalności związku, zarządzania ryzykiem, czy prowadzenia polityki w zakresie konfliktu interesów. Przewidują one zwiększenie transparentności działań związku, podniesienie kompetencji osób nim zarządzających, czy zagwarantowanie uczciwości we wszelkich aspektach działalności związku. Wytyczne są bardzo precyzyjne i odpowiadają na zdiagnozowane w działalności związków problemy.

Kodeks będzie wdrażany stopniowo, rozważnie, z zachowaniem zasady elastyczności. Rozpoczynając od programów realizowanych w 2019 r., Minister będzie umieszczać w programach te wytyczne, które w danym czasie uzna za priorytetowe do zrealizowania i konieczne dla wypełnienia zadań ujętych w programie. W kolejnych latach katalog wytycznych wpisywanych do programów będzie się stopniowo poszerzał, prowadząc do pełnej implementacji Kodeksu, a przez to do poprawy jakości wydatkowania środków publicznych i do rozwoju konkretnych sportów, w których działają korzystające z nich związki.