czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSSan

11 czerwca 2018, godz. 19:04  

A A A

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w momencie otwarcia stwierdzono obecność 18 delegatów. Wybrano nowe władze Związku. Prezesem PZSSan ponownie został wybrany Michał Jasnosz.

Poniżej wystąpienie Prezesa:

Szanowni Delegaci, Drodzy Goście i Sympatycy Saneczkarstwa!

Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów naszego Związku jest ważnym wydarzeniem, podczas którego dokonamy podsumowania naszej czteroletniej kadencji i wytyczymy najważniejsze, strategiczne kierunki rozwoju naszej dyscypliny sportu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022 w Pekinie, zarówno na torach lodowych jak i naturalnych, które mają także szansę na olimpijski “awans”. Stosowny wniosek FIL złożył już do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Szczegółowe omówienie naszych działań posiadacie Państwo w dostarczonych materiałach. W sprawozdaniu zawarliśmy szczegółowy wykaz spraw jakimi zajmował się Zarząd na swoich 8 posiedzeniach w okresie od naszego ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w 2017 roku. Czuję się więc zwolniony z konieczności ich omawiania.

Niemniej jednak chciałbym na niektóre sprawy zwrócić szczególną Państwa uwagę.

 1. Zarząd PZSSan w kadencji pracował w składzie początkowo 7 osobowym, a po wymuszonej ustawowo rezygnacji Małgorzaty Jędrzejko i rezygnacji z przyczyn osobistych p. Mariusza Matławskiego w składzie 5-osobowym. Z przyjemnością informuję, że udało nam się zapewnić stabilne finansowanie działalności Związku i optymalne warunki finansowo-organizacyjne przygotowań naszej kadry seniorów do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pyeong Chang, w których osiągnięto dobry wynik, w górnych granicach naszych aktualnych możliwości. Zajęcie przez sztafetę ósmego, punktowanego miejsca, było czwartym wynikiem w naszej olimpijskiej reprezentacji. Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki pozytywnie ocenił ten start i realne prognozy trenera kadry pana Marka Skowrońskiego. Nie mamy żadnego zadłużenia ani kredytów bankowych. W sytuacjach przejściowych, na początku roku, wspierałem Związek swoimi własnymi, prywatnymi środkami finansowymi. Umożliwiało to nam stabilne przetrwanie w sytuacji braku finansowania na przełomie roku z budżetu Państwa.

 2. Zarząd przez całą kadencję pracował intensywnie i systematycznie. Podejmowaliśmy wiele działań służących budowie w Polsce długo oczekiwanego Toru lodowego sztucznie mrożonego, torów z tworzywa sztucznego i torów naturalnych ( zwłaszcza na terenie tzw. “Garbatych Mazur”). Służyły temu spotkania z kierownictwem Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Burmistrzem Karpacza, Krynicy Zdrój, Gołdapi i Suwałk oraz właścicielem kompleksu hoteli w Arłamowie. Obiecujące rozmowy odbyliśmy z kierownictwem Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi i Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szelment k/Suwałk. Odbyliśmy spotkania z kierownictwem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, MKS “Karkonosze-Sporty Zimowe” w Jeleniej Górze-Sobieszowie i Klubu Sportowego “Parkowa” w Krynicy Zdrój.

 3. Jesteśmy na dobrej drodze do rozpoczęcia remontu toru naturalnego na Pięknej Górze w Gołdap i budowy nowego toru naturalnego w Szelment. Prowadzimy rozmowy o podobnych inwestycjach w Lidzbarku Warmińskim i na Dylewskiej Górze koło Kurzędnika i Grunwaldu. Doprowadziliśmy do stworzenia warunków do założenia nowych klubów saneczkowych w Gołdapi i Szelment.

 4. Komisja Statutowa przygotowała projekt znowelizowanego Statutu PZSSan, uwzględniającego wnioski z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów w 2014 r. i wytyczne zawarte w nowej Ustawie o Sporcie z 2017 roku. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda nam się-ze względu na frekwencję-zatwierdzić ten projekt. Ułatwi to nam sprawne działanie w nowej kadencji Związku.

 5. Po wielu staraniach udało nam się wybrać w konkursie i zatrudnić na pełnym etacie Sekretarza Generalnego PZSSan. Jestem wdzięczny, że Pan Janusz Tatera wyraził zgodę na kandydowanie i zrezygnował z pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest doświadczonym dyplomatą i wieloletnim byłym Sekretarzem Generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który już wprowadził nowe standardy funkcjonowania ciał statutowych, biura i kontaktów z terenem, a także udanie wdraża koncepcję rozwoju saneczkarstwa, zwłaszcza na torach naturalnych. Wnosi dużo ożywienia w kontaktach z Sejmową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polską Agencją Antydopingową POLADA oraz innymi partnerami Związku. Przeprowadził procedurę opracowania nowego logotypu Związku i nowelizację strony internetowej. Wprowadza wytyczne resortu zawarte w Kodeksie Dobrego Zarządzania w polskich związkach sportowych.

 6. Podejmowaliśmy wiele wysiłków w celu pozyskania sponsorów i partnerów naszego związku. Sprawa oczywiście jest trudna. Wynika to głównie z dwóch powodów: braku medalowego wyniku na Igrzyskach Olimpijskich i braku w Polsce Toru Lodowego sztucznie mrożonego. Brak homologowanego przy FIL obiektu uniemożliwia pozyskanie prawa do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Europy, Świata i Pucharów Świata, które mogłyby przyciągnąć media, w tym zwłaszcza telewizyjne i internetowe. Brak transmisji to brak zainteresowania sponsorów. Stąd też nasza determinacja w szukaniu sojuszników do budowy toru lodowego w naszym kraju. Nie chcemy już organizować Mistrzostw Polski na obczyźnie, a przede wszystkim chcemy stworzyć warunki do szkolenia młodzieży, umożliwiając tym samym większą pozytywną selekcję. Robimy realnie dużo aby ten krąg niemożliwości wreszcie przerwać. Dlatego też – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – wprowadzamy nowy logotyp PZSSan oraz szybko uruchomimy zmodernizowaną, atrakcyjną w formie, stronę internetową Związku, które mogą otworzyć nam nową ścieżkę rozmów z potencjalnymi partnerami i sponsorami. Logo i atrakcyjna strona internetowa to narzędzia do poważnych rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Sponsoring to nie akcje humanitarne. Jak na razie to moja firma sponsoruje funkcjonowanie strony internetowej i działania promocyjne Związku, a ja osobiście, z własnych środków finansowych, pokrywam wszystkie wydatki związane z wypełnianiem funkcji Prezesa PZSSan.

 7. Długo oczekiwana inwestycja to sprawa finansów i czasu. Bardzo liczymy na wybory samorządowe. Mamy nadzieję, że wygrają je kandydaci, którzy podejmą razem z nami wysiłek zabiegania o budowę jedynego, brakującego w Polsce obiektu do uprawiania trzech olimpijskich zimowych dyscyplin sportu, zwłaszcza np. w Krynicy Zdrój. Bielsku Białej, Szczyrku i Karpaczu. Na dzień dzisiejszy – o czym Państwa informowaliśmy (patrz przesłany do Państwa i opublikowany na stronie internetowej Związku materiał) – najbliżej realizacji tego pomysłu może być koncepcja Hotelu “Arłamów”). Bardzo liczymy na poparcie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 8. Rozpoczęliśmy starania o zatrudnienie niemieckiego mechanika, który mógłby nam także pomóc w szkoleniu polskiej kadry instruktorsko-trenerskiej. Zabiegamy o zakup nowoczesnych sanek dla kadry seniorów. Finanse, dzięki pomocy MSiT, nie stanowią już bariery.

 9. Bardzo cenimy sobie współpracę ze Światową i Niemiecką Federacją Saneczkową. Uzyskujemy od nich realną, wymierną finansowo pomoc (patrz sprawozdanie).

 10. Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym pozytywnie rozwiązaliśmy także wieloletnie rozbieżności związane z problemem rozliczenia się finansowego z panem Dariuszem Ziarno, UKS “Tajfun” z Nowego Sącza i Polskim Związkiem Bobslei i Skelatonu.

 11. Podjęliśmy starania o zakup z dodatkowych środków finansowych MSiT specjalistycznych trenażerów do OPO w Szczyrku i Zakopanem oraz SMS w Karpaczu i AWF w Katowicach.

Szanowni Państwo,

Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu Zarządowi za współpracę, a zwłaszcza Panu V-ce Prezesowi Janowi Błońskiemu, Pani Zofii Pocztarek, Sekretarzowi Generalnemu Januszowi Tatera, Henrykowi Pochłód – członkowi zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, trenerom kadr seniorów, juniorów i sanek na torach naturalnych za wkład pracy jaki włożyli w rozwój Związku, szkolenie zawodników i osiągnięte wyniki sportowe.

Dziękuję za wsparcie i za okazywaną pomoc Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Dziękuję Światowej i Niemieckiej Federacji Sportu, dzięki którym możemy zrealizować nasze plany szkoleniowe na torach lodowych i naturalnych.

Drodzy Delegaci,

Kartka wyborcza często bywa nieprzewidywalna. Trzeba do niej podchodzić z pokorą. Liczę, że wybierzecie Państwo nowe władze Związku zdolne do realizacji nowych wyzwań, które nas czekają, i doprowadzą do dalszego rozwoju saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych.

Kończąc mówca złożył podziękowania całemu Zarządowi za współpracę Panu Janowi Błońskiemu, Pani Zofii Pocztarek, Sekretarzowi Generalnemu Panu Januszowi Taterze, Panu Henrykowi Pochłodowi, członkowi Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trenerom kadry seniorów i Juniorów Sanek Naturalnych za wkład pracy włożony w rozwój Związku, szkolenie zawodników i osiągnięte wyniki sportowe. Podziękował Ministerstwu Sportu i Turystyki za okazane wsparcie i pomoc. Oraz PKOl, światowej i Niemieckie Federacji sportu, dzięki której można realizować szkolenie na torach lodowych i naturalnych.

Wyraził nadzieję, iż Walne Zgromadzenie dokona wyboru takich władz, które doprowadzą do dalszego rozwoju saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych.