czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

27 czerwca 2022, godz. 09:03  

A A A

W dniu 25 czerwca 2022 r. w Warszawie obradowało zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. W Zgromadzeniu  uczestniczyło 17 delegatów, przedstawicieli wszystkich okręgów i klubów saneczkowych oraz zaproszeni goście. Uprawnieni do głosowania delegaci ponownie wybrali na prezesa PZSSan przez aklamację dr Zdzisława Ingielewicza, który był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych  po rozpatrzeniu sprawozdań merytorycznych udzieliło Zarządowi Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w składzie: Zdzisław Ingielewicz, Zofia  Pocztarek, Henryk  Pochłód, Zbigniew Czoch, Krzysztof Orszulik absolutorium za działalność Polskiego Związku Sportów Saneczkowych od 4 września 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku.

Delegaci w głosowaniu tajnym wybrali dodatkowo cztery osoby do pięcioosobowego Zarząd PZSSan na kadencję 2022 – 2026 r. spośród dziewięciu kandydatur (piątą osobą jest prezes wybrany w oddzielnym głosowaniu). Do Zarządu PZSSan zostali wybrani  wg ilości otrzymanych głosów: Zbigniew Czoch , Tomasz Cieślicki, Krzysztof Orszulik i  Tomasz Michałowski. Po raz pierwszy, w wyniku wcześniejszej  decyzji Zarządu PZSSan kandydaci do Zarządu PZSSan przed głosowaniem prezentowali  przed delegatami swoje kilkuminutowe wystąpienia z zaprezentowaniem zamierzeń, jakie chcieliby realizować w ramach swej pracy w nowo powołanym Zarządzie PZSSan. 

Delegaci wybrali też skład Komisji Rewizyjnej PZSSan na lata 2022-2026. Podmioty prawne PZSSan zgłosiły 3 kandydatury wobec czego 17 delegatów przez aklamację przegłosowało, że wszyscy kandydaci wejdą w skład w/w Komisji. Ukonstytuowała się ona w składzie : Kamil Malicki – Przewodniczący, członkowie Sylwester Poniatowski i Robert Grudziński.

Prezes PZSSan dr Zdzisław Ingielewicz wraz z Sekretarzem Generalnym Januszem Taterą  w podziękowaniu za 20 lat pracy na stanowisku trenera głównego kadry narodowej w saneczkarstwie na torach lodowych sztucznie mrożonych i 48 lat pracy zawodowej wręczyli Markowi Skowrońskiemu specjalne, okolicznościowe wyróżnienie.

W podziękowaniu za wieloletnią, efektywną pracę na rzecz rozwoju saneczkarstwa w Polsce prezes PZSSan dr Zdzisław Ingielewicz w towarzystwie sekretarza generalnego Janusza Tatery wręczył Honorowe Odznaki Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Złotą odznakę PZSSan otrzymał  Zbigniew Czoch,  srebrne: Adam Jędrzejko, Lucyna Kabat, Grzegorz Pajda, i Przemysław Pochłód. Brązową Honorową Odznaką PZSSan wyróżniono Tomasza Michałowskiego.

Prezes PZSSan dr Zdzislaw Ingielewicz w swoim wystąpieniu m.in. poinformował iż w wyniku przeprowadzonych indywidualnych konsultacji ze wszystkimi trenerami kadr narodowych  saneczkarzy na torach lodowych sztucznie i naturalnie mrożonych wynikają  czytelne wnioski dot. aktualnej sytuacji kadrach narodowych poszczególnych grup wiekowych. Prezes stwierdził, że należy starannie dokonać pracy analitycznej określając zasady kwalifikacji i szkolenia w okresie czterolecia do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortina d’Ampezzo w 2026 roku, określając także zasady harmonijnego przechodzenia zawodników od juniora młodszego do seniora. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że w kadrze seniorów jest obserwowana trudna, wymagająca dalszych przemyśleń i działań, sytuacja kadrowa, którą w najbliższym czasie po ZIO w 2026 roku czeka wymiana pokoleniowa. Może ona wystąpić także wcześniej. Należy bardzo poważnie -biorąc pod uwagę niepewność co do dalszej pracy trenera głównego kadry seniorów  po 2026 roku- przygotować się do szukania potencjalnego następcy, który powinien być już w najbliższym czasie zatrudniony w charakterze asystenta trenera głównego kadry. Koncepcja z kandydaturą p. Macieja Kurowskiego, przy wsparciu ministerialnego programu „Super Trener” nie może być zrealizowana, ze względu na podjęcie przez kandydata dalszej pracy za granicą. Trwają poszukiwania w Niemczech kandydata na mechanika kadry seniorów. Na etapie uzgodnień jest sprawa zatrudnienia dla zawodników kadry seniorów także trenera przygotowania fizycznego. Stosunkowo najjaśniejszy punkt w relacji do pozostałych kadr występuje w kadrze juniorów młodszych, przygotowujących się do Zimowej Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Republice Korei. Występuje stabilna sytuacja trenerska i zawodnicza, głównie w oparciu o Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Nie do zaakceptowania, wprost dramatyczna, sytuacja występuje w kadrze juniorów. Wymaga ona szybkiej reakcji Zarządu i taka nastąpiła.

Prace naprawcze i stabilizujące zostały uruchomione w kadrze narodowej saneczkarzy na torach naturalnych. Wyklarowano jednoznacznie sytuację, że osobą wiodącą jest  p.  Małgorzata Jędrzejko, która zadeklarowała współpracę do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. i wzięcie pełnej odpowiedzialności za funkcjonowanie zespołu. W imieniu Zarządu  jednoznaczny nadzór nad dyscypliną ma sprawować p. Krzysztof Orszulik. Reasumując należy stwierdzić, że najbardziej skomplikowaną sytuację posiadamy w wąskiej kadrze instruktorsko-trenerskiej.  Zapewne jednym z kroków we właściwym kierunku jest dokonanie przeglądu możliwych zasobów i uruchomienie intensywnego procesu szkolenia. Biorąc pod uwagę wiek zawodników, trenerzy i instruktorzy poza wiedzą zawodową powinni posiadać predyspozycje  i wiedzę z zakresu spraw wychowawczych.

Perspektywa rozwoju infrastruktury saneczkowej  jawi się optymistycznie. Podejmowane starania od wielu lat zaczynają przynoszą pozytywne rozwiązania. Są realne szanse na realizacje torów naturalny  w Muszynie-Złockie  przy udziale właściciela FAKRO p. Ryszarda Florka i samorządu  Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Tor o charakterze rekreacyjnym  wybudowany przez Fakro już znakomicie funkcjonuje na terenie „Sankolandii FAKRO”. Tory kompozytowe w przyszłym roku mają szansę na realizację w Karpaczu i Marcinkowicach k/Nowego Sącza. Wielce prawdopodobne że także w Jeleniej Górze Sobieszowie i interesującej lokalizacji na terenie województwa opolskiego. W Marcinkowicach na bazie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana ma szansę powstać nowe Centrum Saneczkarstwa na torach naturalnych i lodowych. Świetną promocję zorganizowali w br. trenerzy FIL w ramach programu „Tourbus FIL”. Realne szanse na budowę ścieżki startowej na torze lodowym sztucznie mrożonym m a Krynica-Zdrój. Najważniejszy  tor lodowy sztucznie mrożony ma szansę powstać na Górze Iwonka, przy Hali Lodowej w Krynicy-Zdrój, a także w Dusznikach-Zdrój, gdzie w roku ubiegłym – trochę niespodziewanie – otworzono nowy Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu.

Delegacji jednomyślnie przyjęli także Uchwały dotyczące rozwoju bazy infrastrukturalnej dla rozwoju saneczkarstwa na torach naturalnych, kompozytowych i lodowych sztucznie mrożonych (pełne teksty w załączonych linkach):

Uchwała Nr 1/6/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z dnia 25.06.2022 roku w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za  rok 2021/22

Uchwała Nr 2/6/2022 Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z dnia 25.06.2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała Nr 3/9/2021 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z dnia 25.06.2022 roku w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za  rok 2021 /22 roku.
 

Uchwała Nr 4/6/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z dnia 25.06.2022 roku w sprawie budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój i Dusznikach-Zdrój
 

Uchwała Nr 5/06/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych dnia 25.06.2022 roku w Warszawie w sprawie  poparcia dla budowy torów kompozytowych

Uchwała Nr 6/06/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z dnia 25.06.2022 roku w Warszawie w sprawie  poparcia dla budowy toru lodowego naturalnie mrożonego na terenie „Sankolandii FAKRO” w Muszynie-Złockie